What Strengthens and Weakens a Marriage – Rev. Doug JonesΤι Είναι Αυτό που Ενδυναμώνει και Αποδυναμώνει εναν Γάμο – Rev Doug Jones

What are qualities that strengthen a marriage?

 

So many things come to mind, but to be certain, paying attention to your spouse is vital. Simply put, the primary issue that generates distance between a husband and wife is lack of attentiveness.

 

In Jesus’ parable of the sower, He spoke of a 30-, 60-, and 100- fold return. But what determines the different levels is revealed in Marc 4:24 (Amplified), “And He said to them, Be careful what are you hearing. The measure [of thought and study]you give [to the truth you hear]will be the measure [of virtue and knowledge]that comes back to you – and more [besides]will be given to you who hear.”

 

In essence, the degree of attention or importance that we place on what we hear (or in this case, our marriage) determines the quantity and quality of the fruit that is produced.

 

If we have a 30- level marriage but desire a 60- level marriage, we need to step-up the degree of attention we give our relationship to our spouse. (And, not wait for our spouse to make the first move…!)

 

After deciding to ramp up our marriage, we must be willing to establish a pattern of being more kind and more thoughtful. We must show more respect, more gentleness, apologize more quickly, forgive … well, you get the idea. Doing these things will help any marriage grow.

 

But implementing these actions won’t produce instant results. To be sure moving from one level to the next will not be possible without doing just a little more on a regular and continual basis.

 

What are the qualities that weaken a marriage?

 

Once again, so many things come to mind. But one thing that seems to float to the top is loving as the world loves.

 

There are two types of love in the world today: worldly love and godly love. If we lack an understanding of either type of love, we could find ourselves loving as the world loves and not even knowing it. Loving as the world loves will not produce the same fruit that loving with a godly love will.

 

Jesus explained how the world loves in Luke 6:32 (NKJV): “If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them.”

 

This verse defines the way the world loves as a reciprocating love. It is a reactive love. The world says that if you love me, I will love you. If you do good to me, I will do good to you.

 

The quickest way to step down from a 60- to a 30- level marriage is to love as the world loves. Weakened marriages are the result of spouses who are reactive. They only apologize when their spouse utters “I am sorry” first. They only share their heart when their spouse opens up to them. They are only kind when their spouse first exhibits kindness to them. They only offer compliments to their spouse when it benefits them personally.

 

A marriage that continually loves as the world loves will mirror the world more that the Creator of this world.

Ποιες είναι οι ποιότητες που ενδυναμώνουν έναν γάμο;

Είναι πολλά εκείνα που έρχονται στο μυαλό όσον αφορά αυτό το θέμα, μα για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, το να δίνεις προσοχή στον/στην σύζυγο σου είναι ζωτικής σημασίας. Απλά μιλώντας, το βασικό θέμα που δημιουργεί απόσταση μεταξύ ενός συζύγου με τη σύζυγο του είναι η έλλειψη προσοχής.

Στην παραβολή του Ιησού για τον σπορέα, Αυτός μιλάει για 30, 60 και 100 ως καρπό επιστροφής. Αλλά αυτό που προκαθορίζει τα διάφορα επίπεδα φανερώνεται στον Μάρκο 4:24 (Επεξηγηματική Γραφή): «Και Αυτός είπε σε εκείνους, προσέχετε αυτά που ακούτε. Το μέτρο (της σκέψης και μελέτης) που δίνετε (στην αλήθεια που ακούτε) θα είναι το μέτρο (της αρετής και της γνώσης) που θα επιστρέψει σε εσάς – και περισσότερο (άλλωστε) θα δοθεί σε εσάς που ακούτε».

Ουσιαστικά, ο βαθμός της προσοχής ή της σημασίας που τοποθετούμε πάνω σε ό,τι ακούμε (ή στην περίπτωση αυτή, το γάμο μας) προκαθορίζει την ποσότητα και την ποιότητα του καρπού που έχει παραχθεί.

Αν έχουμε έναν γάμο επιπέδου 30 αλλά επιθυμούμε έναν γάμο επιπέδου 60, θα χρειαστεί να επιταχύνουμε το βαθμό της προσοχής που δίνουμε στον/στην σύζυγο μας στη σχέση μας. (Και να μην περιμένουμε από τον/την σύζυγο μας να κάνει αυτός/αυτή την πρώτη κίνηση…!)

Μετά την απόφαση μας να αναβαθμίσουμε το γάμο μας, θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να εδραιώσουμε ένα πρότυπο του να είμαστε περισσότερο ευγενικοί και περισσότερο σκεπτικοί.

Θα πρέπει να δείχνουμε περισσότερο σεβασμό, περισσότερη ευγένεια, να απολογούμαστε πιο συχνά, να συγχωρούμε… αρκετά, πιάσατε την ιδέα. Κάνοντας αυτά τα πράγματα θα βοηθηθεί κάθε γάμος στο να αναπτυχθεί.

Αλλά εκτελώντας αυτές τις πράξεις δεν θα παραχθούν στιγμιαία αποτελέσματα. Για να είμαστε σίγουροι ότι προχωρούμε από το ένα επίπεδο στο άλλο, αυτό δεν θα είναι πιθανό χωρίς λίγο από τα παραπάνω σε καθημερινή και τακτική βάση.

Ποιες είναι οι ποιότητες που αποδυναμώνουν έναν γάμο;

Ακόμη μια φορά, αρκετά πράγματα έρχονται κατά νου. Μα ένα πράγμα που φαίνεται να ανασύρεται στην κορυφή είναι το να αγαπάς όπως ο κόσμος αγαπάει.

Υπάρχουν δύο είδη αγάπης στον κόσμο σήμερα: η αγάπη του κόσμου και η θεϊκή αγάπη. Εάν έχουμε έλλειψη κατανόησης σε καθέναν από τους τύπους αγάπης, θα βρούμε τους εαυτούς μας να αγαπούν όπως αγαπάει ο κόσμος και δεν θα το γνωρίζουμε καν. Το να αγαπάμε όπως αγαπάει ο κόσμος δεν θα παράγει τον ίδιο καρπό που θα παρήγαγε αν αγαπούσαμε με Θεϊκή αγάπη.

Ο Ιησούς εξήγησε πώς αγαπάει ο κόσμος στον Λουκά 6:32: «Και αν αγαπάτε εκείνους που σας αγαπούν, ποια χάρη οφείλεται σε σας; Επειδή, και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν.»

Αυτό το εδάφιο ξεκαθαρίζει τον τρόπο που ο κόσμος αγαπάει σαν μια παλινδρομική αγάπη. Είναι μια αντιδραστική αγάπη. Ο κόσμος λέει ότι αν με αγαπάς, θα σε αγαπώ. Αν κάνεις καλό σε μένα, θα κάνω καλό σε σένα.

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να κατέβεις από το επίπεδο 60 στο επίπεδο 30 στον γάμο είναι το να αγαπάς όπως ο κόσμος αγαπάει. Οι αδύναμοι γάμοι είναι αποτέλεσμα συζύγων που είναι αντιδραστικοί. Αυτοί απολογούνται μόνο όταν ο/η σύζυγος τους λέει «Συγγνώμη» πρώτος. Αυτοί μοιράζονται την καρδιά τους μόνο όταν ο/η σύζυγος τους ανοίγεται σε αυτούς. Αυτοί προσφέρουν κομπλιμέντα στον/στη σύζυγο τους όταν τους ωφελεί αυτό προσωπικά.

Ένας γάμος που συνεχώς αγαπάει όπως αγαπάει ο κόσμος θα καθρεπτίζει τον κόσμο περισσότερο από τον Δημιουργό αυτού του κόσμου.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *